Flexwerken | kantoorruimte huren | stijlvol vergaderen in Rotterdam

Algemene voorwaarden

 Download hier de algemene voorwaarden van ZAPP office Rotterdam

Verhuurder, Zappoffice Business Centers B.V. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62573705, OB-nummer NL854871779B01.

Vestigingsadres: Bahialaan 100, 3065 WC Rotterdam. Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur. Contact: info@zappoffice.nl | 010-3330800.

VERGADERRUIMTES EN FLEXWERKPLEKKEN
Reservering van vergaderruimte, flexwerkplek en aanvullende leveringen en/of diensten vindt alleen plaats na ontvangst van betaling van de daarmee verband houdende kosten. De huurder dient minimaal 10 werkdagen (Boardroom of Brasserie) of 5 werkdagen (Gold-Red-Yellow en flexwerkplekken) voorafgaand aan de datum waarvoor de ruimte is gereserveerd het volledige bedrag te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL43RABO0302027114 t.n.v. Zappoffice Business Centers B.V. te Rotterdam. De huurder ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling een gespecificeerde factuur met BTW. Als de huurder in gebreke is bij betaling of als de cliënt de bepalingen uit deze overeenkomst niet nakomt, kan geen beroep worden gedaan door de huurder op beschikbaarheid van de gereserveerde ruimte.

ANNULERINGEN

Vergaderruimten

0-2 werkdagen

3-5 werkdagen

6-10 werkdagen

>11 werkdagen


Gold-Red-Yellow
100%
50%
0%
0%


ZAPP Boardroom
100%
100%
50%
0%


ZAPP Brasserie
100%
100%
100%
0%


Afhankelijk van de gehuurde ruimte kunt u uw reservering altijd tot 10 dagen van te voren kosteloos annuleren, hierna zien wij ons genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Bovenstaande tabel toont het deel van de kosten welke in rekening worden gebracht bij annulering. Als een bevestigde reservering wordt geannuleerd binnen deze voorwaarden is de huurder tevens aansprakelijk voor alle kosten welke ZAPP office aan derden verschuldigd is (bv catering en apparatuur leveranciers).

ADDITIONELE LEVERINGEN EN DIENSTEN BIJ HUUR VERGADERRUIMTE
Het is mogelijk om van te voren drankjes, lunch, A/V– apparatuur etc. te bestellen via de receptie of via de boekingsmodule van ZAPP office. Bij huur van de Boardroom is Nespresso koffie, thee en water inbegrepen. Het gebruik van alle leveringen en diensten is onderhevig aan de beschikbaarheid ervan. Reservering van leveringen en/of diensten, vindt alleen plaats na ontvangst van betaling van de daarmee verband houdende kosten. Het gebruik van de aanwezige middelen zoals een beamer, flip-over etc. is voor eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor verlies van of schade aan apparatuur van ZAPP office.

ZAKELIJK POSTBUS HUREN
Een postbus huren is alleen mogelijk voor zakelijke bedrijven, niet voor particulier ingeschrevenen. U mag ZAPP office opgeven als correspondentieadres bij de Kamer van Koophandel (niet als vestigingsadres).

   • Van 08.30 tot 18.00 uur kan de postbus worden geleegd en kunnen pakketten worden afgehaald. Bewaren van pakketten kost € 2,50 per dag, na de dag van ontvangst. U wordt per e-mail geïnformeerd dat er een pakket voor u is.
   • Bij de postbusservice is 2 uur per week gebruik van een flexwerkplek inbegrepen. Opsparen van de uren per maand tot 1 volle werkdag is toegestaan. Niet-gebruikte uren kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand. Bij overschrijding van het aantal uren dat inbegrepen is, rekenen wij voor de extra uren de standaard tarieven voor flexwerken. Het flexwerken dient via de receptie van ZAPP office te worden gereserveerd.
   • Er moet altijd post in de postbus gedeponeerd kunnen worden, met andere woorden de postbus dient met gepaste regelmaat te worden geleegd.
   • Bij verlies van de postbussleutel zal € 25,- in rekening worden gebracht.
   • De borgtermijn wordt bij opzegging verrekend met de laatste betalingstermijn.
   • Zonder toestemming van ZAPP office mogen er geen wijzigingen aan de postbus worden aangebracht.
   • Schade aan de postbus zal worden doorberekend aan de huurder.
   • ZAPP office heeft het recht om degene die de postbus leegmaakt of een pakket ophaalt te vragen om een legitimatie of een machtiging.
   • De duur van de overeenkomst is 6 kalendermaanden. Na 6 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
   • Indien deze overeenkomst niet wordt nageleefd heeft ZAPP office het recht deze met directe ingang te ontbinden, zonder eventuele schadevergoeding. Zendingen die na beëindiging van het contract bij ZAPP office binnen komen, zullen retour afzender worden gestuurd.

VASTE KANTOORRUIMTE
De huursom en kosten voor vooraf bekende additionele leveringen en diensten worden voorafgaand aan de betreffende periode in rekening gebracht. Additionele leveringen en diensten welke niet vooraf bekend zijn, worden maandelijks achteraf of aan het einde van de overeenkomst in rekening gebracht. De huurder dient voorafgaand aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst en daarna maandelijks vooraf het verschuldigde bedrag + eventuele waarborgsom te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL43RABO0302027114, t.n.v. Zappoffice Business Centers B.V. te Rotterdam. De huurder ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling een gespecificeerde factuur met BTW. Als de huurder in gebreke is bij betaling of als de cliënt de bepalingen uit deze overeenkomst niet nakomt, behoudt de verhuurder zich het recht voor om diensten te weigeren (inclusief ontzegging van de toegang tot het gehuurde). Indien de einddatum niet vooraf is vastgesteld bedraagt de opzegtermijn één kalendermaand. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met de in het contract vermelde termijn. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. ZAPP office heeft het recht de huur één keer per jaar te verhogen. Deze tarieven gaan elk jaar per januari in. U wordt uiterlijk 1 december geïnformeerd indien de huurtarieven zullen wijzigen.

VOORWAARDEN
De huurder zal de postbus en/of gehuurde ruimte(n) aan het einde van de huurovereenkomst of het einde van het gebruik aan de verhuurder in dezelfde staat opleveren als waarin de huurder de postbus/ruimte opgeleverd kreeg bij aanvang van de huurovereenkomst. De huurder heeft voorafgaande schriftelijke toezegging van de verhuurder nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur overeenkomst zonder kosten ongedaan gemaakt kunnen worden en verwijderd. Onder veranderingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren en wanden. Een eventueel verstrekte waarborgsom strekt mede tot zekerheid voor de verhuurder voor de nakoming van de verplichting van de huurder uit hoofde van bovenstaand. Het is de huurder verboden om de naam “ZAPP office” te gebruiken met betrekking tot zijn bedrijf of bedrijfsvoering.

NALEVING
De huurder dient de huisregels na te leven. Deze regels worden aan de huurovereenkomst gehecht.
De huurder mag geen illegale activiteiten verrichten met betrekking tot het gebruik van ruimten en/of leveringen en/of diensten door ZAPP office. De huurder mag niets ondernemen dat ZAPP office of andere gebruikers hindert, overlast of irritatie bezorgt en/of verlies of schade veroorzaakt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het gebruik van en handel in hard- en softdrugs en (vuur)wapens.

AANSPRAKELIJKHEID
Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke de huurder heeft geleden als gevolg van verzuim in de levering van diensten totdat de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte heeft gesteld en de verhuurder een redelijke termijn heeft gegeven het verzuim te corrigeren. ZAPP office is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde aflevering van zendingen. De huurder accepteert de verantwoordelijkheid voor eigen apparatuur en bezittingen gedurende de aanwezigheid op het terrein en in het gebouw waarvan het gehuurde deel uit maakt. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor verlies van of schade aan apparatuur, goederen, inventaris en opstal van de verhuurder.

PRIVACY
Verhuurder zal de gegevens van cliënten niet aan derden ter beschikking stellen. ZAPP office heeft wel het recht om persoonsgegevens te verstrekken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

WIJZIGINGEN
Verhuurder behoudt zich het recht voor de regels en voorwaarden op enig moment te wijzigen of aan te vullen.